De Algemene voorwaarden van OpVeerKracht

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van OpVeerKracht en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen OpVeerKracht en consument. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving door OpVeerKracht worden aangepast, hoewel dergelijke aanpassingen niet van toepassing zijn op boekingen die reeds zijn aanvaard door OpVeerKracht.

Artikel 1 – Het aanbod

1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Wanneer OpVeerKracht gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod en/of de omschrijving van het aanbod en/of getoonde afbeeldingen binden OpVeerKracht niet en kunnen nimmer tot aansprakelijkheid van OpVeerKracht leiden.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. De prijs van de aanbieding;
b. De hoogte van eventuele belastingen die voor rekening van de consument komen;
c. De hoogte van eventuele onvermijdbare kosten;
d. De hoogte van vermijdbare kosten;
e. Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
f. De wijze van betaling en de uitvoering van de overeenkomst;
g. De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen OpVeerKracht de prijs garandeert;

Artikel 2 – De overeenkomst

1. OpVeerKracht bemiddelt tussen aanbieder en consument. Het is in alle gevallen de aanbieder van de producten en/of diensten die nakoming zal geven aan de overeenkomst gesloten via de OpVeerKracht website(s).
2. De consument is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste persoonsgegevens en betaalgegevens. OpVeerKracht kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van foutief doorgegeven informatie door de consument.
3. De consument dient 18 jaar of ouder te zijn om de aanbieding bij OpVeerKracht te bestellen en daar gebruik van te maken of voor derden dit te regelen.
4. Indien de algemene voorwaarden van de aanbieder bepalingen bevatten welke niet in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden van OpVeerKracht wordt dit bij de betreffende aanbieding weergegeven.
5. Het aanvaarden van het aanbod geschiedt wanneer de consument zijn persoonlijke gegevens en betaalgegevens op de website heeft ingevuld. OpVeerKracht bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 3 – Herroeping

1. Het aanbod betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode is uitgesloten van het herroepingsrecht van de consument.

Artikel 4 – Annuleren en/of wijzigen door consument

1. Het annuleren van vliegtickets is krachtens de voorwaarden van vliegmaatschappijen niet toegestaan. Wanneer de consument zijn vliegreis wenst te annuleren/wijzigen zal hiervoor contact moeten worden opgenomen met de betreffende vliegmaatschappij.
2. In geval van annulering is de consument in ieder geval de boekingskosten verschuldigd. Bij meerdaagse activiteiten geldt de annuleringsregeling van het hotel of vakantiecentrum. Deze kunnen oplopen tot 100% van de kosten.
3. Indien consument zijn accommodatie en/of reis wil wijzigen of annuleren zal consument contact moeten opnemen met OpVeerKracht. Dit kan via email, van maandag tot en met vrijdag, tussen 08:00 en 24:00 uur. Indien consument contact via mail na 24:00 geldt de eerstvolgende werkdag als dag van annulering.
4. OpVeerKracht geeft geen garantie omtrent het wijzigen van gegevens. Dit zal in overleg met de aanbieder plaatsvinden. Eventuele kosten komen voor rekening van de consument.
5. Als de reden van de annulering gedekt wordt door een verzekeringspolis die consument heeft genomen voor de betreffende boeking, is het mogelijk om via die verzekeringspolis de annuleringskosten terug te eisen. De bovengenoemde voorwaarden zijn dan niet van toepassing.

Artikel 5 – Annuleren en/of wijzigen door OpVeerKracht

1. OpVeerKracht behoudt zich het recht voor het geboekte ieder moment te annuleren wanneer consument heeft nagelaten alle relevante informatie over zichzelf of andere personen te verstrekken.
2. Indien het geboekte niet kan doorgaan zal OpVeerKracht consument onverwijld op de hoogte stellen.
3. In geval van overboeking of faillissement van de aanbieder zal OpVeerKracht de consument eenmalig een alternatief aanbod doen. Indien consument niet akkoord gaat met het alternatief zal OpVeerKracht het geboekte kosteloos annuleren.
4. Indien er sprake is van overmacht is OpVeerKracht niet verplicht een alternatief en/of restitutie aan te bieden.

Artikel 6 – Prijs en betaling

1. Over de prijzen genoemd op de website valt niet te onderhandelen. (Druk)fouten zijn niet bindend.
2. Voor reizen met een vertrekdatum die meer dan 6 weken later zullen plaatsvinden dan de verkoopdatum, wordt uitsluitend een aanbetaling gevraagd.
3. Betalingen dienen direct via de website te worden gedaan, tenzij anders is aangegeven in de aanbieding.
4. Er kan betaald worden via Paypal, MasterCard, Visa kaart en iDeal.
5. Wanneer consument er voor kiest om in termijnen te betalen, kan de reis geannuleerd worden na achterstallige betaling. De eventuele eerdere betalingen worden, afhankelijk van de annuleringsvoorwaarden, teruggestort naar consument. De boekingskosten worden altijd ingehouden na annulering door achterstallige betaling.
6. OpVeerKracht stelt zich niet aansprakelijk voor bijkomende kosten voor bagage, buitenlandse transacties, visa, vaccinaties en andere kosten die niet als inclusief bij de aanbieding worden vermeld.

Artikel 7 – Klachten

1. Indien consument een klacht heeft over de accommodatie en/of reis, dient consument hiervan een melding te maken bij een medewerker ter plaatse. Wanneer het probleem op locatie niet tot volle tevredenheid kan worden opgelost dient consument contact op te nemen via mail met OpVeerKracht. De consument kan de klachten email sturen naar info@opveerkracht.nl of een klachtenbrief sturen naar: InnEarth B.V., F.A. Molijnlaan 83, 8071 AC Nunspeet, Nederland.
2. Consument kan tot 72 uur na terugkomst een klacht indienen bij OpVeerKracht. OpVeerKracht streeft ernaar binnen 15 werkdagen met een passende reactie te komen.
3. Indien de consument na de reis een klacht indient, die tijdens het verblijf opgelost had kunnen worden, biedt OpVeerKracht geen compensatie.

Artikel 8 – Praktische informatie

1. Paspoortvereisten: Voor alle boekingen bij OpVeerKracht is een geldig paspoort vereist. Specifieke paspoort- en visumvereisten en andere immigratievereisten zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de consument. Deze vereisten kunnen worden nagegaan bij relevante ambassades en/of consulaten. OpVeerKracht is niet aansprakelijk wanneer consument niet aan de paspoortvereisten voldoet. Inwoners van de Europese Unie kunnen binnen de Europese Unie met een geldig identiteitsbewijs reizen.
2. Reisverzekering: OpVeerKracht biedt geen reisverzekering aan. Het is sterk aan te raden een reisverzekering af te sluiten die de gehele tijd van het verblijf dekt.
3. Gezondheid: Afhankelijk van de boeking, kunnen verplichte gezondheidszorgen op de consument van toepassing zijn. Het wordt aangeraden om van te voren een reisapotheek of dokter te bezoeken en gezondheidsinformatie op te vragen voor de betreffende reis. OpVeerKracht stelt zich niet aansprakelijk voor gezondheidsproblemen die opgedaan zijn voor -, tijdens of na het verblijf.